Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Εξώδικη δήλωση - πρόσκληση από τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου στην ΔΕΗ

 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. με το όνομα « ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ», που εδρεύει στο Μοσχάτο ( Κοραή 36 και Αγίου Γερασίμου), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

ΠΡΟΣ
Την Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

--------------

I. Γνωρίζετε ότι, στους λογαριασμούς που αποστέλλονται από την εταιρία σας προς τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο στο Δήμο μας όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναγράφεται σε ειδικό πλαίσιο (αμέσως μετά την κόκκινη ένδειξη «συνολικό ποσό πληρωμής» και αφού έχει προηγουμένως υπολογισθεί και χρεωθεί το «Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 2011») επί λέξει το εξής κείμενο: 
 
«Σύμφωνα με το ν. 4021/11 η _.Ε.Η. Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η._.Ε.) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ανωτέρω νόμος».

II. Εν όψει της ανωτέρω προειδοποιήσεως-απειλής και τις γενικότερες μελλοντικές ενέργειες της εταιρίας σας, είμαστε αναγκασμένοι να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1). Η συνταγματικότητα και η νομιμότητα των διατάξεων του ανωτέρω νόμου καθώς και της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2298/13-10-2011) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/11 και καθορίζει τη διαδικασία βεβαιώσεως και εισπράξεως του ως άνω τέλους μέσω των λογαριασμών καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος, έχει εντόνως αμφισβητηθεί, κατά δε της ανωτέρω Υπουργικής αποφάσεως έχουν ήδη ασκηθεί Αιτήσεις Ακυρώσεώς της ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με προεξάρχουσα αυτήν του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) με ημερομηνία 24-10-2011. Οι ανωτέρω Αιτήσεις Ακυρώσεως έχουν ήδη προσδιορισθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εκδικασθούν συνολικά, με την διαδικασία της «πρότυπης δίκης» κατά την συνεδρίαση στις 2 Δεκεμβρίου 2011.

2) Μεταξύ των βάσιμων λόγων ακυρώσεως των διατάξεων της πιο πάνω Υπουργικής Αποφάσεως περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:

α) Τα έσοδα από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εξυπηρετούν δημοσιονομικούς στόχους και συνεπώς, ως μη συνδεόμενα με παροχή ειδικής ωφελείας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, συνιστούν φόρο και όχι τέλος.

β) Κατά παράβαση των κανόνων των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., δημιουργούνται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόμενο εισόδημα από αυτήν.

γ) Η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίζεται από το Νόμο, αλλά από την μέθοδο υπολογισμού για το Τ.Α.Π., που συνεισπράττει η Δ.Ε.Η. και οι άλλοι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, και μάλιστα, όχι από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, αλλά από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 του Συντάγματος.

δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, ανατίθεται στην Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Σε περίπτωση δε μη καταβολής του, χορηγείται στην Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το δικαίωμα, να προβούν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, κατά πρόδηλη παραβίαση των άρθρ. 26 παρ. 2 και άρθρ. 1 παρ. 3 του Συντάγματος, αφού η βεβαίωση και είσπραξη φόρου επί του κεφαλαίου, παρότι αποτελεί έκφανση της δημόσιας εξουσίας και της κρατικής κυριαρχίας, ανατίθεται σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες.

ε) Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες όλων των «δομημένων επιφανειών» κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 και 20 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α. χωρίς συνεκτίμηση άλλων ουσιωδών παραγόντων, όπως η παραγωγή ή όχι εισοδήματος από την δομημένη επιφάνεια, η διάγνωση της
πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη, τα προσδιοριστικά στοιχεία που διαφοροποιούν την αξία του ακινήτου (όπως συντελεστές ορόφου και εμπορικότητας κ.λπ.) και μάλιστα. με καθιέρωση αμάχητου τεκμηρίου χωρίς την δυνατότητα ανταποδείξεως από τον φορολογούμενο, καταργώντας έτσι στην ουσία το κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

στ) Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αποτελεί δεύτερη φορολογική επιβάρυνση (μετά τον Φ.Α.Π. σύμφωνα με τα άρθρ. 27 επ. του ν. 3842/2011) της κατοχής ακίνητης περιουσίας εντός του ίδιου οικονομικού έτους (ήτοι του 2011), κατά παράβαση της αρχής που απαγορεύει τη διπλή φορολόγηση, δηλαδή την επαναφορολόγηση της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία μέσα στην ίδια χρήση.

ζ) Η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύματος, που επισείεται και επαπειλείται ως μέσο καταναγκασμού προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.3.Ε., συνιστά στην ουσία ψυχολογική βία και μάλιστα κατά ατόμων, που μπορεί να είναι οικονομικά εξαθλιωμένα ή να έχουν αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (π.χ. ασθενείς, ανήμποροι, άνεργοι κ.λπ.). Συνεπώς, κατά τον τρόπον αυτό προσβάλλεται ευθέως η ίδια η αξία του ανθρώπου, που αναγορεύεται από το Σύνταγμα και προστατεύεται ως ύπατη αξία (άρθρ. 2 παρ. 1 Σ.). Και τούτο επειδή με την στέρηση ενός ζωτικού και κατ’ εξοχήν κοινωνικού αγαθού, όπως στην προκειμένη περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, υποβιβάζεται το επίπεδο διαβιώσεως του ανθρώπου κάτω από τα όρια του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η αξιοπρέπεια του ατόμου.

η) Η ιδιαίτερα επαχθής κύρωση της διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως θεσπίζεται με συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της Πολιτείας στην ιδιωτικής φύσεως συμβατική σχέση μεταξύ της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και των καταναλωτών, που μπορεί να μην είναι υπόχρεοι, αλλά να εξαναγκάζονται προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (π.χ. μισθωτές).

III. 1. Εν όψει των ανωτέρω, η ευδοκίμηση των λόγων ακυρώσεως καθίσταται πάρα πολύ πιθανή, αν όχι βέβαιη.

2. Η διακοπή, εξάλλου, της ηλεκτροδοτήσεως ιδιαίτερα σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το κατά τα προαναφερόμενα αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., συνιστά κατ’ εξοχήν αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και οδηγεί στην διάπραξη ποινικών αδικημάτων από πλευράς των εντεταλμένων υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκθεση σε κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος, απιστία κ.λπ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και των κατοίκων και δημοτών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Έντονα για την αναγραφή στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. του κειμένου που αναφέρεται στην 1η σελίδα του παρόντος, σχετικά με την εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης και την αντισυμβατική συμπεριφορά της εταιρίας σας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να απόσχετε από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως, ιδιαίτερα δε των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., εωσότου το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφανθεί οριστικά επί των ως άνω αιτήσεων ακυρώσεως.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Τέλος ότι, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως οποιασδήποτε δομημένης επιφάνειας, που ανήκει σε κάτοικο ή δημότη του Δήμου μας, για τον λόγο της μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πριν από την οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου θα συμπαρασταθεί
με όλα τα νόμιμα μέσα σε κάθε δημότη ή κάτοικο, που θα υποστεί την αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά της Δ.Ε.Η., ενώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σας και οι εντεταλμένοι για την διακοπή ηλεκτροδοτήσεως υπάλληλοί σας, θα ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως αστικώς και ποινικώς, θα υπέχουν δε την υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την εν λόγω διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως.


Η παρούσα Εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση κοινοποιείται προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προς διερεύνηση τυχόν μελλοντικών ποινικών αδικημάτων από πλευράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένων υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. και έχει σχέση με την αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως ακινήτων, που ανήκουν σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

Με την ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας καθώς και των δικαιωμάτων των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου που εκ του νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίζουμε (άρθρ.75 παρ.1 Ν.3463/06, όπως ισχύει), ο αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής: 1). Να επιδώσει νομίμως την
παρούσα προς εκείνους που απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για κάθε έννομη συνέπεια. 2). Να την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Μοσχάτο, 17 Νοεμβρίου 2011.
Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
εντολή του Δημάρχου

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-_ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΙΣ.ΤΡΙΓΩΝΗΣ
ΒΑΣ.ΚΟΝΤΟΕ
ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΖΑΝΗΣ

11 σχόλια:

 1. Μπράβο στην Δημοτική αρχή και στο νομικό τμήμα της. Μπράβο στον Δήμαρχο και μπράβο σε όλες τις παρατάξεις που το κυνήγησασν. Έγινε τουλάχιστον μια αρχή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι καιρός ο Δημότης να πάρει αυτό που του αξίζει. Ο Δήμος καθυστέρησε λιγάκι να ενεργήσει αλλά έπραξε αυτό που έπρεπε. Έστώ και αυτό. Εγώ είμαι απλήρωτος 3 μήνες. Έχω ένα σπίτι από τον Παππού μου. Που να τα βρώ ρε παιδιά να τα δώσω; Αν ήταν άλλες εποχές που ο κόσμος τουλάχιστον πληρωνόταν στην ώρα του δεν θα υπήρχαν τόσες μα τόσες αντιδράσεις. Εγώ σίγουρα θα είμαι ο ένας που θα θελήσει την υποστήριξη έστω Νομική από τον Δήμο. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. NA TA PLHROSEI TO GOMARI O BENIZELOS!!! TA PASOKIA MAS KATESTREPSAN!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ο Δήμος και οι αποφάσεις του τρέχουν πίσω απο τη Μεοσοποταμια. Αν δεν ηταν αυτη τιποτα δεν θα εκανα το πασοκοσκυλο ο Ευθυμιου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλά σου τά λέει ο 19/11 2.35 μ.μ κ. Δήμαρχε,
  Σε υβρίζουν κι από πάνω. Και παραβαίνεις τα καθήκοντα σου και σε λένε και πασοκόσκυλο.
  Δυστυχώς αυτόν τον λαό δεν τον βρίσκεις πουθενά.
  Γι αυτό φτάσαμε σ αυτή τη κατάντια.
  Να δεις ρε Δήμαρχε που στο τέλος οι ίδιοι θα σε κατηγορήσουν και για λαικισμό.
  Θυμάμαι το τραγούδι "για κοίτα ρε που στο τέλος θα μας πούνε και μακακες"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Τ Ε ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ; ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ.
  ΒΓΑΛΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΦΘΥΝΘΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συνχαριτηρια συον ΔΗΜΟ με ψυχη.ΕΥΧΩΜΑΙ το παραδειγμα του να το ακολουθηςουν και οι αλλοι δημοι της ΕΛΛΑΔΟΣ, Απο καπου πρεπει να γεινει η αχη. ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΥΡΙΣΤΟ. ΑΜΑΝ ΠΙΑ,,,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πάντα υπάρχει ένας 2:35 να πεί την μ... του.
  Μπράβο σε όλες τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, που στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Κ
  άτι τύποι σαν τον 2:35 μένουν στο περιθώριο όταν όλοι οι υπόλοιποι κοιτάνε την ουσία και μένουν ενωμένοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. MPRAVO M...kes pliromenoi tou eeuthimiou..
  nice job!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

moschato.tauros.life@gmail.com